VPS 01
đ240,000đ 1 tháng
1 vCPU
1 GB Ram
20 GB SSD
VPS 02
đ360,000đ 1 tháng
1 vCPU
2 GB Ram
40 GB SSD
VPS 03
đ600,000đ 1 tháng
2 vCPU
4 GB Ram
60 GB SSD
VPS 04
đ720,000đ 1 tháng
2 vCPU
6 GB Ram
80 GB SSD
VPS 05
đ1,080,000đ 1 tháng
4 vCPU
8 GB Ram
100 GB SSD
VPS 06
đ1,440,000đ 1 tháng
4 vCPU
12 GB Ram
120 GB SSD